HOME     www.tegels-uit-rotterdam.com

 

X005058-13,2

Rotterdamse tegels en tegeltableaus

in de voormalige kloosterkeuken

van het St.-Elisabethgasthuis in Antwerpen

 

 

Geschiedenes van klooster en gasthuis

Op initiatief van de hertog en de Antwerpse schepenen en met de aalmoezen van de burgers werd tegen de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan het Onze-Lieve-Vrouw gasthuis opgericht, waarvan de oudste vermelding dateert van 1204. Het werd opgericht zoals gebruikelijk was, als godsdienstig werk en kwam als dusdanig onder het bestuur van het parochiale kapittel.

Het gasthuis zocht ook naar uitbreiding en verwierf in 1233 een grond ten zuiden van de Meir op het Elzenveld. Het ziekenhuis verhuist in 1238 naar het Elzenveld, en deze datum wordt gewoonlijk als begindatum beschouwd voor het Sint-Elisabethgasthuis, genoemd naar de heilige Elisabeth van Hongarije.

Herhaaldelijk kwam het gasthuis crisissen te boven, zoals de pestepidemie in 1438-39, waarbij praktisch alle zusters waren overleden. Het klooster en de pachtboerderijen buiten de stad werden in 1581 geplunderd door de calvinisten, en het bestuur werd pas in 1585 hersteld door de hertog van Parma, Alexander Farnese. In 1794 bezetten de Franse troepen Antwerpen en in 1803 werden de zusters definitief uit het gasthuis verdreven. In 1824 werden zij door Willem I opnieuw aangenomen voor de ziekenverzorging, maar het bestuur van het ziekenhuis was toen al volledig in handen van de Burgerlijke Godshuizen. In 1849 werden 1971 cholerapatiënten opgenomen waarvan meer dan de helft overleden.

 

 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsplattegrond uitgegeven door Verilius Boloniensi in 1565
(fragment met zicht op Sint-Joristor, Mechelseplein en het ziekenhuis met kapel)
.

 

Vaak diende het gasthuis als een soort winterverblijf voor ouderen. Het ziekenhuis werd wel uitgebreid van 450 naar 715 bedden, maar het aantal patiënten zou onophoudelijk stijgen van 1000 op het einde van het ancien régime tot 6000 in 1850. Veel patiënten konden dan ook slechts voor korte tijd opgenomen worden.

In de 19e eeuw had men te maken met verschillende cholera-epidemieën en met voortdurende overbevolking, onder meer als gevolg van de slechte woonomstandigheden.

In 1975 werd een twee-fasenplan gelanceerd om een nieuwe kliniek te bouwen op de plaats van het oude complex. In 1986 werd de eerste fase van de nieuwbouw gerealiseerd. Vanaf dat moment werden de middeleeuwse zalen niet meer gebruikt voor patiëntenzorg, maar werden ze gerestaureerd om ze te behoeden voor geleidelijk verval en herbouwd voor het Socio Cultureel- en Congrescentrum Elzenveld.

In 2019 wird alles in erfpacht gegeven, en werd er na restauratie een luxehotel ‚Botanic Antwerp‘ met restaurants ondergebracht.

 

 

 

Tegels en tegeltableaus in de originele kloosterkeuken van het St.-Elisabethgasthuis 

In de afgelopen decennia is de oorspronkelijke ruimte sterk gewijzigd. Het was door een scheidingswand in twee delen verdeeld. Een gedeelte werd gebruikt als groentekeuken. Een ander deel werd gebruikt als koelkelder voor het bewaren van voedsel. Er werd besloten om de twee kamers weer samen te voegen tot één kamer. De halfstenen scheidingswand werd verwijderd. De beide zijden van de voormalige scheidingswand tussen groentekeuken en kelder waren bedekt met tegels. Helaas heb ik geen foto's van de vorige staat.

Op de vloeren van de verdiepingen zijn rond 1950 keramische vloertegels gelegd.

Luc Vermoesen schreef in 1990: „Alleen zwaar beschadigde delen van de wandbekleding werden in 1989-1990 bij de restauratiewerkzaamheden vervangen door tegels, voornamelijk uit andere ziekenhuisgebouwen.“

Dit roept de vraag op, in welke kamers van het klooster waren er handbeschilderde wandtegels en waar waren de tegels van de twee zijden van de scheidingsmuur tussen de groentekeuken en de kelder?

De muren zijn versierd met Rotterdamse tegels met diverse afbeeldingen van onder meer herders, ambachten, dieren, bomen, bloemen, landschappen, taferelen met putti en kinderspelletjes.

 

 02

Hoek westmuur-noordmuur

 

 03

Detail van het wandoppervlak rechts van de deur

 

 04

Noordmuur

 

 05

Noordmuur-oostmuur

 

 06

Deur in de hoek noordmuur-oostmuur

 

Er zijn verschillende soorten tegels in het gebied van deze deur, die zijn toegevoegd toen de kamer werd gerenoveerd. Sommige tegels dateren uit de late 17e eeuw. Maar de meeste dateren uit het tweede kwart van de 18e eeuw.

 

 

 07

Noordmuur-oostmuur

 

 08

Oostmuur

 

 09

Op de oostmuur tussen de ramen bevindt zich een bijbeltegel met de afbeelding van een Calvarieberg omringd door halve gevlamde tegels.

 

Joh. 19:26,27

Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis.

 

Jezus werd gekruisigd op de Calvarieberg buiten Jeruzalem. De straf van kruisiging was de meest oneervolle voor criminelen en kon niet op Romeinen worden gebruikt.

Aan de bovenkant van het kruis was een kleine plaquette met de letters INRI: "Jesus Nazarenus Rex Judaeorum" - Jezus van Nazareth, koning van de joden.

Pilatus maakt duidelijk dat Jezus volgens de Romeinse wet schuldig werd bevonden en niet volgens de Mozaïsche wet. Volgens de populaire opinie werd Jezus door de Joden gekruisigd, wat werd opgevat als een religieuze rechtvaardiging voor de vervolging van de Joden. Pas op het Tweede Vaticaans Concilie in 1965 werd dit verwijt formeel opgeheven

 

 10

Oude waterpomp met spoelbak in de hoek van oost- en zuidmuur

 

 11

Oostmuur-zuidmuur

 

 12

Zuidmuur

 

 13

Kruisiging van Jezus

 

Op de zuidmuur staat in het gedeelte van de voormalige groentenkeuken een tegeltableau van twintig tegels met een afbeelding van de kruisiging van Jezus. Engelen vangen het kostbare bloed van Jezus op. Onder het kruis bevinden zich Maria, de moeder van Jezus, en zijn discipel Johannes. Maria Magdalena grijpt het kruis vast en vangt met een doek bloeddruppels van de gekruisigde Jesus op. Links van haar is een zalvingsvat en de schedel van Adam. Romeinen 5:18 Door de zonde van één mens zijn alle mensen tot dood en verderf gekomen. Maar door de reddingsdaad van één persoon worden allen met God verzoend en ontvangen zij nieuw leven

Het tegeltableau is omringd door halve gevlamde tegels.

 

 14

Zuidmuur

 

 

 

Tableau met landschapsscènes en één bijbels tafereel

 

X005060-mit Ziffern Kopie 15

Veld van zestien tegels

 

In de zuidmuur bevindt zich een veld van zestien tegels: vijftien met landschapstaferelen en één tegel met een religieus motief (4)‚ Jezus bij Maria en Marta – Luc. 10:38-42‘. Het veld is omringd door halve gevlamde tegels.

 

 

 

Vier speciale tegels en hun Rotterdamse voorbeelden

In het stadtsarchief van Rotterdam bevindt zich onder de vele archiefstukken, welke betrekking heben op tegels, een voorbeeldboek (archiefnr. THA 3195) voor tegelschilders.

Frederik Jacobus Klein (1819-1881), tegelbakker uit Delfshaven, schonk het voorbeeldboek in juni 1876, samen met enkele losse voorbeeldbladen voor tegels en tegeltableaus, aan het Rotterdamer archief. Enkele voorstellingen uit het veld komen ook voor in het latere modellenboek.

Oude nummering der bladen in bruine inkt correspondeert niet met de volgorde waarin de afbeeldingen in het boekje zitten.

 

1

modellenboek_beeld_clip_image073 3195-73 (oud nr 109)

2a 2b

modellenboek_beeld_clip_image051 3195-51 (zonder oude nummer)

3

modellenboek_beeld_clip_image071 3195-71 (oud nr 132)

 

 16

Detail van de zuidmuur

 

Ook in dit wandgebied zijn er aanwijzingen dat het om Rotterdamse tegels gaat, want de tegel in de linker benedenhoek heeft een bijbehorend voorstelling in het Rotterdamse voorbeeldboek voor tegelschilders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3195-68 (oud nummers 21 en 119)

 

 17

Zuidmuur-westmuur

 

De onderste twee rijen bestaan uit schildpaddtegels.

 

 18

Detail uit de hoek zuidmuur-westmuur

 

 19

Westmuur-noordmuur

 

Op de westelijke muur bevindt zich een tableau van dertig tegels.

 

 20

 

Jezus, gaande over de zee van Galilea, redt Petrus. – Mat.14:28-31.

Petrus antwoordde Hem en zijde: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zeijde: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?

 

Twee tegels zijn verwisseld, de tegel ter hoogte van het visnet (1) en een ter hoogte van de benen van Jezus (2). Deze fout is recenter omdat de afbeelding op een foto uit 1938 nog intact was.

 

 21

Hoek westmuur-noordmuur

 

 

Geraadpleegde literatuur

Luc Vermoesen, Restauratie van de originele kloosterkeuken van het St.-Elisabethgasthuis. in: VZW Cornelis Floris, Jaarboek 1990

Socio Cultureel- en Congrescentrum Elzenfeld, Das alte Krankenhaus auf dem Elzenfeld – Das Sankt Elisabeth Krankenhaus – Antwerpen, Antwerpen z.j.

Wilhelm Joliet, Rotterdams modellenboek voor tegels afkomstig van het tegelbakkersgilde, Königswinter 2001

Wilhelm Joliet, Rotterdams modellenboek voor tegels in beeld, Königswinter 2010

www.tegels-uit-rotterdam.com/rotterdams_modellenboek_voor_tegels_pdf.html

Wikipedia

 

 

Dankzegging

De directie van het hotel Botanic Sanctuary Antwerp heeft toestemming gegeven voor het maken van foto's in de oude kloosterkeuken en de publicatie van het beeldmateriaal op internet. Mijn tegelvriend Frans Caignie heeft de fotodocumentatie voor mij samengesteld. Jan Pluis heeft het rapport bekeken en de tekst gecorrigeerd. Zoon Norbert bewerkte het rapport en publiceerde het op internet.

 

Bekijk ook het rapport Rotterdamer Fliesen des 18. Jahrhunderts im ‚Onze-Lieve-Vrouwehospitaal‘ (Kortrijk)

www.tegels-uit-rotterdam.com/olv.html

 

Frans Caignie vroeg nog of de hotelgasten de keuken konden bezoeken.
Antwoord is ’nee’; enkel wanneer in deze ruimte een diner wordt gegeven.
Dus geen toegang voor het publiek!

 

Botanic Sanctuary Antwerp

Lange Gasthuisstraat 45

2000 Antwerp

info@botanicantwerp.com