HOME     www.tegels-uit-rotterdam.com

 

 

 

 

Cornelis Pietersz. Boumeester

persoon en gesigneerd werk

 

 

Persoonsgegevens

Boumeester’s vader is Pieter Corneliszn., die in Rotterdam 6 mei 1649 te Rotterdam kerkelijke attestatie op Kralingen kreeg om te trouwen met Sara Samuelsdr., van Vlissingen. Uit dit huwelijk zijn twee zoons geboren, namelijk Cornelis, de latere tegelschilder, en Samuel.

Laatste was de vader van Cornelis Samuelszn. Boumeester, die door Scheffer en Obreen 1880 in hunne ‚Rotterdamsche Historiebladen‘, 1. d, 3. afd. Genealogische aanteekeningen voor den tegelschilder werd gehouden. Henry Havard neemt hun gegevens in ‚Histoire De La Peinture Hollandaise‘, Paris, 1882, over en blijft in dezelfde dwaling verkeeren.

Cornelis Pieterszn. Boumeester is geboren in het midden van der 17de eeuw. In het Stadsarchief Rotterdam is geen geboorteakte te vinden. De juiste datum is niet bekend, maar moet zijn geboorte hoogstwaarschijnlijk in 1652 vallen.

Hij woonde in zijn jonge jaren in de Nieuwe Vranckenstraat en trouwde 13 december 1676 met de gereformeerde Adriaantien Jacobs de Bak, wonende op de Delftschevaart (Geref. Trouwb. No. 10). Hun huwelijk bleef kinderloos.

Vermoedelijk was Cornelis in 1676 reeds bij Hester Goverts de Meijer en haar man Jacobus de Colonia in de tegelbakkerij aan de Delftschevaart te Rotterdam werkzaam.

29ste mei 1693 en 26ste mei 1694 komt zijn naam voor op de nominatie voor hoofdlieden van de tegelbakkersknechts. Mogelijk heeft hij die betrekking ook reeds vroeger bekleed, maar de lijsten van vroegere jaren ontbreken helaas. Na mei 1694 komt zijn naam onder de benoemingen van de hoofdlieden niet meer voor.

In 1696 schrijft Boumeesters tijdgenoot, Gerard van Spaan (Beschrijvinge der stad Rotterdam) eene opsomming van levensbizonderheden omtrent vele Rotterdamsche schilders, na er reeds een goed dertigtal genoemd te hebben, het volgende: „Kornelis Bouwmeester, welke hooger geplaatst had behooren te werden, is een zeer goed scheepstekenaar; voorts weet hij meesterlijk de steden, kusten, baijen, inhammen, stormen en schipbreuken af te beelden, en de schepen zoodanig af te schetsen, dat‘er niet een touwtje aan ontbreekt“.

De 18de mei 1729 meldt de Leydse Courant: „Op Morgen, zynde Donderdag den 19 Mey, zullen de Makelaars Piet. Huysvoorn en Sebastiaan Schram, te Amsterdam in de Doelen in de Doelenstraat, verkopen een party Stukken Schilderwerk op Steentjes in ‚t Blaauw geschilderd, verbeeldende de voornaamste Lustplaatsen aan de Rivier de Vecht, als meede eenige in de Diemermeer, nevens differente Schilder-Stukken van de voornaamste Steden, als Amsterdam, Rotterdam &c., door de vermaarde Schilder Cornelis Boumeester; waar van de Catalogen by gem. Makelaars te bekomen zyn : alles Heeden te zien.“

Van de productie van de tegelbakkerij aan de Delftschevaart is wel vrij veel bekend, grotendeels doordat Cornelis Boumeester daar vele jaren meester-tegelschilder is geweest. Boumeester heeft ook penschilderijen vervaardigd.

Cornelis en zijne vrouw Adriana bereikten een hoogen ouderdom en bleven langer dan vijfenvijftig jaar in den echt vereenigd. Op lateren leeftijd woonden zij op de Coolvest bij de brouwerij ‚De Orangeboom‘. Daar stierf Adriana de Bak. De begraafdatum op het Zuiderkerkhof is de 06 maart 1732.

Cornelis Boumeester sleet zijne laatste levensjaren ten huize van Ary Halfhuijs die gehuwd was met Trijntge de Visser, en op de Stadsbinnenvest dichtbij de Delftschepoort woonde. Halfhuijs en zijne vrouw hebben stellig goed voor de oude menschen gezorgd, want toen Boumeester op 26 juli 1732 zijn testament maakte (Gifte boek, Reg.69), benoemde hij hem tot zijne universele erfgenamen. Bij hetzelfde testament legateerde Cornelis Boumesser „aan sijn neef Cornelis Boumeester Samuelszn., woonachtig in de Westewagenstraat binnen dese stad, de somma van 25 guldens“ (Notaris Hartman de Custer, Reg. 17, Akte 33).

Handtekening van Cornelis Boumeester in de notariele akte van 26 juli 1732.

 

Anderhalf jaar later sterft ook hij; „Cornelis Boumeester, weduwnaer van Adriana de Bak op de Vest, 8 November 1733“ (Weeskamer, Reg. der Overledenen, L 1). Begraafdatum: 10 november 1733.

 

 

Door Cornelis Boumeester gesigneerde penschilderijen

 

 01

Museum Rotterdam, inventarisnr. 10993-A-B

Interieur van een classicistische kerk gezien naar het koor, rechtsonder gesigneerd en gedateerd: C:BOVMEESTER/1708.

Paneel: hoogte 49,2 cm x breedte 37,0 cm.

 

 02

Museum Rotterdam, inventarisnr. 11111

Schepen voor een Levantijnse haven, gesigneerd rechtsonder in bruine inkt: C/BOVMEES/TER.

Paneel: hoogte 73,3 cm x breedte 108,0 cm.

 

 

 03

National Maritime Museum, Greenwich,

BHC1898, 1932

Havengezicht, gesigneerd rechtsonder C/BOVMEES/TER.

Op het gesigneerde penschilderij van Cornelis Boumeester zijn elementen te zien die ook veel voorkomen op gesigneerde tegeltableaus, de vuurbaak op de toren, het met zeildoek bedekte schip, de heuvels op de achtergrond, de lichte wolken met vogels en de details van de architectuur.

 

 

 

 

Door Cornelis Boumeester gesigneerde tegeltableaus

Cornelis Boumeester signeerde de tegeltableaus met zijn initialen rechts- of linksonder C:BM. In enkele gevallen is deze signatuur geschilderd op een drijvende ton. In andere gevallen signeerde Boumeester voluit met C:BOVMEESTER en CORNELIS BOVMEESTER.

 

 

 

Rijksmuseum Amsterdam

 

 04

Rijksmuseum Amsterdam, BK-1955-368

 

Zeegezicht en tweemaster op de voorgrond, hoogte 77 cm x breedte 77,5 cm, rechtsonderaan gemerkt C:BM.

Schenking 1955 van de erven van de heer A. Isaak, Amsterdam.

 

 

 05

Rijksmuseum Amsterdam, BK-NM-5220

 

Zeegezicht met een statenjacht op de voorgrond, hoogte 79 cm x breedte 117 cm.

Op een ton in het water de initialen C:B.

 

 

 06

Rijksmuseum Amsterdam, BK-NM-5194

 

Landschap met een brug en links op de voorgrond een herder met zijn vee,

hoogte 52 cm x breedte 65 cm. Rechts onder gesigneerd C:BM.

 

 

 07

Rijksmuseum Amsterdam, BK-1955-367

 

Rivierlandschap met in het midden een brug en op de voorgrond een herder zittend onder een boom met zijn vee,

hoogte 76,5 cm x breedte 88 cm, links onder gemerkt C:BM.

 

 

 08

Rijksmuseum Amsterdam, BK-NM-5205

 

Zeegezicht met een driemaster op de voorgrond, hoogte 78 cm x breedte 85 cm.

Op een ton in het water de initialen C/BM.

 

 

 09

Rijksmuseum Amsterdam, BK-NM-5195

 

Havengezicht met figuren op de voorgrond en rechts een toren, hoogte 65 cm x breedte 78 cm. Rechts onder het monogram C:BM.

 

 

 10

Rijksmuseum Amsterdam, BK-NM-10831-A

 

's Lands schip Rotterdam en de haringvloot, hoogte 155 cm x breedte 194 cm.

Rechtsonder, gemerkt C:BOVMEES / TER,

 

 

 

 

Boston Museum of Fine Art

 

Accession number 2005.1057                                                                                                11

Zeestuk met op de achtergrond Rotterdam, hoogte 52 cm x breedte 91 cm.

Rechts onder het monogram C:BM.


Er zijn auteursrechtelijke problemen met het tableau uit Boston. U vindt illustraties van het tegeltableau, als u uw zoekopdracht op Google invoert en het trefwoord Cornelis Boumeester foto's.

 

 

 

 

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel

 

 12

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel, G-003034

 

Gezicht op de rede van Rotterdam, hoogte 104 cm x breedte 156 cm.

Rechts onder gemerkt C:BOVMEESTER,

 

 

 13

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, DSC-1333. Ev.

 

Actaeon door Diana in een hert veranderd, Ovid. Met. 3,143-205

De badende Diana en haar nimfen worden verrast door Actaeon. Voor straf wordt hij veranderd in een hert en wordt hij door zijn eigen honden gedood.

 

Tegeltableau hoogte 118,8 cm x breedte 92,4 cm, rechts onder gemerkt C:BOVMEESTER.

 

 14

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, DSC-1333. Ev.

 

 

Tegel met de naam van Cornelis Boumeester, hoogte 13,2 cm x breedte 13,2 cm, zie afbeelding 13 rechts onder.

 

 15

Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-27.190

 

Actaeon door Diana in een hert veranderd, Ovid. Met. 3,143-205, Jacob Matham (1571-1631) naar Paulus Moreelse (1751-1638), zie afbeelding 13.

 

* Jan Pluis en Reinhard Stupperich, Mythologische voorstellingen op Nederlandse tegels, Leiden 2011,  p. 207-209

 

 

 

 

Museumhuis Van Meerten Delft

 

 16

Museumhuis Van Meerten Delft, Vereniging Hendrik de Keyser, fotograaf Arjan Bronkhorst

 

Zeeslag bij Kaap la Hogue, hoogte 145,2 cm x breedte 198,0 cm
Rechts onder gemerkt C:BOVMEES/TER.

Het tegeltableau hangt in de hal van het trappenhuis in Museumhuis Van Meerten.

 

De Franse vloot verdelgd door de vereenigde Engelse en Staatse vlooten, waarbij de Fransen onder admiraal de Tourville werden verslagen door de gecombineerde vloot van Engeland en Holland onder de admiralen Russel en Almonde, 29 mei t/m 3 juni 1692.

 

 

 

 

Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath

 

 17

Foto uit ‚De Gouden Eeuw van Gelre – Kunst en cultuur in het oude hertogdom‘,

Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, Geldern 2001.

 

Tegeltableau, blauw, hoogte 143,0 cm x breedte 91,0 cm. gemerkt C:BOVMEES/TER.

 

Batseba ontvangt de brief van koning David, 2 Samuël 11:2-4

„2 Op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis, en hij zag van het dak af een vrouw, bezig zich te baden; en die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. 3 Toen liet David naar die vrouw vragen en men zeide: Wel, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria. 4 Daarop zond David boden om haar te halen. Zij kwam tot hem, en hij lag bij haar – zij had zich van haar onreinheid gezuiverd –; daarna keerde zij terug naar haar huis.“

 

 

 18

Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath

 

Tegel 13,2 x 13,2 cm. In rechthoekige cartouche C:BOVMEESTER.

 

Het tegeltableau ‚Bathseba ontvangt de brief van koning David‘ komt oorspronkelijk uit de tussen 1727 en 1728 gebouwde badkamer van het voormalige Plettenbergerhof te Bonn (1).

 

 

 

 

Kunsthandel / Mak van Waay, Amsterdam

 

 19

Tableau op een veiling bij Mak van Waay te Amsterdam, 1956. cat. nr. 945, verblijfplaats onbekend

 

Moses in het biezen kistje

Tegeltableau hoogte 92,4 cm x breedte 79,2 cm, rechts onder gemerkt C:BOVMEESTER.

EXODUS 2
„5 De
dochter van Farao ging af, om zich te wassen in de rivier; en haar jonkvrouwen wandelden aan den kant der rivier; toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen, en liet het halen.
6 Toen zij het open deed, zo zag zij dat knechtje; en ziet, het jongsken weende; en zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelve, en zij zeide: Dit is een van de knechtjes der Hebreën!“

 

 

Kunsthandel / Sotheby’s

 

 20

Sotheby’s, 28.2.1969 en 23.10.1972, verblijfplaats onbekend

Rivierlandschap met in het midden een brug, hoogte 52,8 cm x breedte 79,2 cm, rechts onder gemerkt C:BM.

Vergelijk afbeelding 20 met afbeeldingen 06 en 07.

 

 

 

 

Palais des Beaux Arts de Lille

 

In het museum zijn vijf tegeltableaus gesigneerd door Cornelis Boumeester. Mevrouw Decesy schonk de tableaus in 1921 aan het museum.

Ze komen oorspronkelijk uit de collectie van J.F. Boussemart. Hij bezat een grote faience-werkplaats in St. André bij Lille. De werkplaats telde ongeveer zestig mensen, waaronder vijftien schilders, aardewassers, loodgieters, ovenladers, fornuizen, en tegelzetters.

Joseph-François Boussemart bouwde in 1738 een windmolen in Saint-André-lez-Lille. Het zal worden gebruikt om tin en lood te smelten, die nodig zijn voor de vervaardiging van tegels die landelijke en mythologische scènes vertegenwoordigden.

 

 21

Palais des Beaux Arts de Lille, inv.nr. C 1282 / Agence photographique de la RMN 07-529312

 

Landschap: op de voorgrond drie figuren met koeien en schapen aan de oevers van een rivier, achtergrond van een berglandschap, in het midden een ronde toren, rechts een groep rotsen met bomen.

Tableau van tweeënveertig tegels, hoogte 77 x breedte 91cm.

Signatuur C:BM in witte reserve, tegel rechtsonder.

 

 22

Palais des Beaux Arts de Lille, inv.nr. C 1282 / Agence photographique de la RMN 07-529312, detail

 

 23

Palais des Beaux Arts de Lille, inv.nr. C 1282 / Agence photographique de la RMN 07-529312, detail

 

Tegel 13,2 x 13,2 cm. In rechthoekige cartouche C:BM.

 

 24

Palais des Beaux Arts de Lille, inv.nr. C 1284 / Agence photographique de la RMN 07-529313

 

Landschap: rechts: architecturale elementen met een boog, links: een groep van twee bomen, een zeilboot die wordt uitgeladen, goederen en figuren op de voorgrond.

Tableau van tweeënveertig tegels, hoogte 78 x breedte 92 cm.

Signatuur C:BM op de voet aan de linkerkant van de kolom.

 

 

 25

Palais des Beaux Arts de Lille, inv.nr. C 1285 / Agence photographique de la RMN 07-529314

 

Kustlandschap: rotsen, boom en portiek met links drie kolommen. Voorkant van een boot en figuren die goederen lossen aan de rechterkant.

Vergelijk de details van het schip op de foto's 24 en 25.

Tableau van dertig tegels, hoogte 65 x breedte 78,6 cm.

Signatuur C:BM in witte reserve rechtsonder.

 

 26

Palais des Beaux Arts de Lille, inv.nr. C 1285 / Agence photographique de la RMN 07-529314, detail

 

Boumeester verwerkte details in verschillende van zijn tegeltableaus zoals hier het schip met de matrozen.

 

 

27 Rijksmuseum Amsterdam, BK-NM-5195                     28 Palais des Beaux Arts de Lille, inv.nr. C 1285

27 = 06                                                                                       28 = 25

 

Cornelis Boumeester haalde ook details uit de grafiek. Een voorbeeld zijn de drie zuilen.

 

 29

Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-72.131

Havengezicht met drie zuilen.

Prentmaker: Perelle (vermeld op object).

Prenten met de signatuur ‚Perelle‘ kunnen zowel door vader Gabriel (1604 – 1677) als door zonen Nicolas (1631 – 1695) en Adam (1640 – 1695) gemaakt zijn.

Uitgever: Pierre Drevet (1653 – 1738).

Datering: 1675 – 1695.

Verlener van privilege: Lodewijk XIV (koning van Frankrijk).

 

 30

Palais des Beaux Arts de Lille, inv.nr. C 1286 / Agence photographique de la RMN 07-529315

 

Tableau van dertig tegels hoogte 65,6 x breedte 79,3 cm.

Signatuur C:BM in witte reserve rechtsonder.

Kustlandschap: portiek en kolommen rechts, links voorzijde van een boot en figuren die goederen lossen.

Vergelijk de details van de ruïne en de twee mensen onder de boog op de foto's 30 en 24.

 

 31

Palais des Beaux Arts de Lille, inv.nr. C 1286 / Agence photographique de la RMN 07-529315, detail

 

 32

Palais des Beaux Arts de Lille, inv.nr. C 1287 / Agence photographique de la RMN 07-529316

 

Tableau van tweeënveertig tegels, hoogte 79 x breedte 91,5 cm.

Gesigneerd C:BM in witte reserve rechtsonder.

Herders met hun vee bij een rivier: op de voorgrond, links een groep van twee bomen, schapen en vier figuren aan de rand van een rivier, die stroomt aan de voet van de muren van een stad doorboord door twee arcades, daken van huizen en een ronde toren.

Verglijk afbeelding 32 met afbeeldingen 06, 07, 20, en 21.

 

 

 

Victoria & Albert Museum, London

 

 33

Victoria & Albert Museum, London, C.470-1923

 

Landschap met hertenjacht, hoogte 79,2 cm x breedte 221,0 cm, rechts onder gemerkt C:BOVMEESTER.

 

 

 34

Victoria & Albert Museum, London, C.744-1925

 

Loopen van de geharpoeneerde walvis, hoogte 79,2 cm x breedte 132,0 cm, rechts onder gemerkt C:BM.

 

Nadat de walvis was geharpoeneerd, zwom hij nog geruime tijd verder. Om hem niet kwijt te raken wird aan de harpoen een lijn bevestigd. Deze lijn liet men regelmatig vieren en haalde men weer in. Dat werd de dood van de walvis.

 

 35

Rijksmuseum Amsterdam, BI-1915-0107-20

 

Loopen van de geharpoeneerde walvis. Adolf van der Laan (1684-1755) naar tekening van Sieuwert van der Meulen (voor 1683-1730), zie tegeltableau afbelding 34.

 

 

 

 

 

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg

 

 36

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg, LMO 2.978, Foto: Sven Adelaide

 

Zeegezicht uit vierentwintig tegels, hoogte 52 cm x breedte 78 cm.

Op de Maas rechts twee zeilboten, links een driemaster met een zeilboot voorop, wat verder weg in het midden zeilboot. De stad Dordrecht vormt de achtergrond, aan de bovenkant wolken en vogels. Rechtsonderaan op een ton in het water, de initialen C:BM.

(Zie Havard "La céramique Hollandaise" 1909 I, p. 180; II, p. 240).

 

 37

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg, LMO 2.978, Foto: Sven Adelaide

 

Tegel 13,2 cm x 13,2 cm, met merk C:BM op de ton, zie afbeelding 36 rechts onder.

Let op de karakteristieke golven van Cornelis Boumeester.

 

 

 

 

 

Château de Rambouillet

 

 38

 

De kleine kamer, die op de hoogte van de tuinparterre ligt, werd in 1730 voor de graaf van Toulouse als badkabinet ingericht.

Rotterdamsse tegels en tableaus bedekken de muren en zelfs de deuren. Helaas heb ik in de archieven geen document met een bewijs voor de levering van bijna 2.500 tegels kunnen vinden. Het tegelkabinet van kasteel Rambouillet is de enige kamer met complete tegelbekledingen uit de 18 eeuw in Frankrijk. Openslaande tuindeuren geven toegang tot een rechthoekige smalle kamer van 3,75 x 5,25 m; aan de overzijde een eenvoudige marmeren schoorsteen met omlijste spiegel, waarnaast ter weerszijden een flauw gebogen nis met bloemvaas-tableaus. Deze nissen zijn afgesloten met een rand van blauw-paarse landschapstegels; daaronder een soortgelijke afwerking rondom een vak van blauwe tegels, die op dezelfde wijze door het gehele vertrek de lambrisering vormt. Deze indeling zet zich voort in de penanten naast de nissen en naast de zijpenanten met de twee grote rivier- en havengezichten.

Iedere tegel van de muurbekledingen is een schilderij en miniature op zich. De tegels van twee veelkleurig geschilderde bloemvaastableaus zijn met pek op het hout van de deurpanelen bevestigd en bovendien op de kruisvoegen met loden spijkers vast gemaakt.

Twee andere veelkleurig geschilderde bloemvaastableaus sieren de open haard, de rondingen bestaan uit versneden halve tegels.

Indrukwekkend zijn de tegeltableaus van elk 9 x 12 = 108 tegels met in blauw geschilderde havenaanzichten van Amsterdam en Rotterdam. Op het water van de twee havengezichten drijven tonnen met de letters C BM.

 

 39

 

Zeestuk met op de achtergrond Rotterdam, hoogte 117 cm x breedte 156 cm, rechts op

een ton in het water het monogram C/BM.

Verglijk afbeelding 39 met afbeeldingen 11 en 12.

 

 40

 

Zeestuk met op de achtergrond Amsterdam, hoogte 117 cm x breedte 156 cm.

 

 41

 

Tegeltableau Amsterdam, op een ton in het water het monogram C/BM (2).

 

 

 

 

 

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam

 

 42

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam, A3373(KN&V)

 

Landschap en op de voorgrond een herder met zijn vee.

Hoogte 52 cm x breedte 65 cm. Rechts onder gesigneerd C:BM.

Op de tegel met de handtekening ziet u de voor Cornelis Boumeester typisch grote bladeren.

 

 

 

 

Museum Rotterdam

 

 43

Museum Rotterdam 5037

 

Landschap met hertenjacht, hoogte 118,0 cm x breedte 130,5 cm, in rechthoekige cartouche C: BOVMEESTER.

Afkomstig uit huis Delftsevaart 43, Rotterdam. Gehaald uit de achterwand van een bedstee die later door een verbouwing in een trappenhuis was veranderd.

 

 

 

 

Schloss Schwedt / Stadtschloss Berlin

 

 44

Fotoarchiv der Staatlichen Museen Berlin

 

Wanden van een badkamer met tegeltableau van Cornelis Boumeester in het Berlijnse stadspaleis, oorspronkelijk uit slot Schwedt.

Het tegeltableau kwam in 1891 van Schwedt naar Berlijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het stadspaleis van Berlijn verwoest.

 

 45

 

De afmeting van het tegeltableau was 169 x 78 cm.

Rechtsonder, in een rechthoekige kader C: BOVMEES/TER.

 

 

 

 

Zaanse Schans, Kalverringdijk 19

 

 46

Tegeltableau in Koopmanshuis d'Mol te Zaandijk, Lagedijk 238, voordat het huis werd afgebroken

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft voor de realisatie van landgoed d'Mol een foto van een van de tegelpanelen uit de oude keuken in haar beeldbank gearchiveerd.

Landgoed d'Mol staat sinds 11 november 1967 op de Rijksmonumentenlijst.

In 1970 schonken de erfgenamen van Gerrit Jan Honig twee historische huizen aan de Zaanse Schans. De landgoederen kwamen vanuit hun standplaatsen op schuiten naar de overkant van de Zaan. Op de nieuwe locatie is het Koopmanshuis d'Mol in spiegelbeeld gebouwd.

 

 47

Tegeltableau in Koopmanshuis d'Mol te Zaandam, Kalverringdijk 19 (3)

 

 48

Detail van het tegeltableau in Koopmanshuis d'Mol te Zaandam, Kalverringdijk 19, tegel met de handtekening CORNELIS BOVMEESTER

 

 

 

 

Zaanse Schans, Kalverringdijk 19

 

 49

 

Hoogtepunt van de tegeltableaus in de Weesmeesterzaal van het restaurant ‚de hoop op de Swarte Walvis‘ is een schepentableau dat gesigneerd is door Cornelis Boumeester, hoogte 52 cm x breedte 65 cm (4).

 

 50

 

Detail van het tegeltableau in de Weesmeesterzaal van het restaurant ‚de hoop op de Swarte Walvis‘. Op een ton in het water, de initialen C:BM.

 

 

 

 

 

(1) Rotterdamer Fliesen des 18. Jhr. aus einem Bonner Stadtpalais

https://www.tegels-uit-rotterdam.com/plettenbergerhof.html

(2) Nederlandse tegels in Kasteel Rambouillet

https://www.tegels-uit-rotterdam.com/rambouillet_beeld.html

(3) Schiffstableaus in der Küche der Wohnung ‚de Walvis‘ auf der Zaanse Schans

https://www.geschichte-der-fliese.de/walvis.html

(4) Niederländische Fliesen des 18. Jhr. im Restaurant ‚de hoop op de Swarte Walvis‘

https://www.geschichte-der-fliese.de/hoop2.html

 

·         In TEGEL 41/2013, een uitgave van de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum, publiceerden Jan Pluis en Prosper de Jong een uitgebreid bericht over tegels en ongesigneerde tegeltableaus van Cornelis Boumeester.

 

 

Geraadpleegde literatuur

Ludolf Bakhuizen, D’Y Stroom en Zeegezichten, Amsterdam 1701 (opnieuw uitgegeven 1972 te Amsterdam)

Adriaan van der Laan / Peter Schenk, Zee, Land, en Stroom Lust: Bestaande in -Verscheyde Gezigten Binnen en Buytenlandsche Vaartuygen en Scheepen, Amsterdam 17?? (PDF)

Adriaan van der Laan / Sieuwert van der Meulen / Peter Schenk, Groote Vissery, Amsterdam 17?? (opnieuw uitgegeven 1986 teVlaardingen)

A. Hoynck van Papendrecht, De Rotterdamsche Plateel- en Tegelbakkers en hun producct 1590-1851, Bijdrage tot de geschiedenis der oude Noord-Nederlandsche majolika, Rotterdam 1920

Jan Pluis, De invloed van de etsen van A. van der Laan op de tegelschilders van schepentableaus in: Jaarboek 1966 Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer, Sneek

Jan Pluis, Schiffsbilder auf Fliesen in: Friesisches Jahrbuch, Bredstedt 1970

C.H. de Jonge, Nederlandse Tegels, Amsterdam 1971

Jeanette Terkers, Cornelis Pietersz. Boumeester „gewesene tegelschilder“ en „mr. fijnschilder“, doctoralscriptie Utrecht april 1982

A.L. den Blaauwen, Unbekannte niederländische Fliesen aus dem ehemaligen Schloss in Schwedt / Oder in: KERAMOS, Zeitschrift der Gesellschaft für Keramik e.V., Heft 119, Januar 1988

Anni Castier, Catalogue des Céramiques du Palais des Beaux-Arts de Lille, 2008

Ingrid de Jager en Nora Schadee (red.) Tegels uit Rotterdam 1609-1866, Zaltbommel / Rotterdam 2009

Jan Pluis en Reinhard Stupperich, Mythologische voorstellingen op Nederlandse tegels, Leiden 2011

Jan Pluis en Prosper de Jong, Tegels en tegeltableaus van Cornelis Boumeester in: TEGEL 41/2013

Wikipedia

 

 

Dankzegging

Ik bedank de dames en heren in de musea die me hebben geholpen om foto's van tegeltableaus te krijgen.

Met dank aan Jan Pluis voor alle hulp en het corrigeren van mijn tekst.

Zoon Norbert bewerkte het rapport en publiceerde het op internet.